Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gzaz.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gzaz.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-02-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego gzaz.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Ocieczek , adres poczty elektronicznej ocieczek_t@gzaz.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2313222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego gzaz.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego gzaz.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek jednopiętrowy,  brak schodów i windy.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Nie jest konieczne wprowadzenie pochylni, bądź platform ze względu na to że budynek jest parterowy. Brak jest informacji głosowych

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Szkoły, przy której mieści się GZAZ wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (pan Dariusz Postek). Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły, jednak po wcześniejszym powiadomieniu szkoły o tym fakcie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna.

Raport o stanie zapewniwnia dostępności podmiotu publicznego

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęGliwicki Zakład Aktywności Zawodowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:12:00
Informację wprowadził do BIPTomasz Ocieczek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:12:00
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:48:57
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:49:00
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:50:20
4nowaTomasz Ocieczek2020-09-14 20:00:19
5nowaTomasz Ocieczek2021-03-18 11:16:08
6nowaTomasz Ocieczek2021-03-18 11:37:30
7nowaTomasz Ocieczek2021-03-30 09:58:38
8nowaTomasz Ocieczek2021-03-30 10:06:44
9nowaTomasz Ocieczek2021-03-30 10:10:19
10nowaTomasz Ocieczek2021-03-30 10:55:02
11nowaTomasz Ocieczek2021-03-31 14:08:46
12nowaTomasz Ocieczek2022-03-25 11:19:29
13nowaTomasz Ocieczek2022-03-25 11:25:39
14nowaTomasz Ocieczek2022-03-25 12:22:25
15nowaTomasz Ocieczek2022-03-25 12:23:07
16nowaTomasz Ocieczek2023-03-21 10:15:18
17nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:14:40
18nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:16:08
19nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:17:15
20nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:19:32
21nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:21:57
22nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:24:09
23nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:25:11
24nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:26:40
25nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:27:59
26nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:28:21
27nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:29:59
28nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:31:12
29nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:32:28
30nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:34:16
31nowaTomasz Ocieczek2024-02-29 09:34:46